Get Adobe Flash player
دور چهارم مکتب تابستانی بپایان رسید
مسابقه فوتبال بین تیم های مکتب تابستا نی
ختم قرآنکریم بمناسبت میلاد النبی ص
عکسهای بار اول نمازعيد سعيد اضحی
دور دوم مکتب تابستانی افغانها بپایان رسید
دعوت رسمی سفارت افغانستان مقیم اسلو
دعوت رسمی سفارت کبرا جمهوری اسلامی افغانستان مقیم اسلو
جنتری یا تقویم سال ۱۳۹۵هجری شمسی

Afghanan Calander 1395 S 171

کمپيوتر سرویس ستوکهولم
کتب دری و پښتو
امروز87507
Yesterday0
Week87507
ماه87507
همه120023

Currently are 26 guests online

شرکت حسابداری الیاس

Home

حرف طعام در روشنى احاديث پيغمبر (ص)

 

مشفق غزنوى

پروردگار عالم براى پرورش جمسى انسان رزق و روزى عطاء فرموده و طريقه حصول و بدست آوردن درست و حلال آنرا نيزرهنمايى کرده و از بدست آورن طروق ناروا چون جبر، دزدى، خيانت، غل و غش ، رشوت، سود غصب ناروا، اختلاس، فريب و....) منع فرموده اند.

آرى! خداوند از هرجانب بدون اينکه انسان بفهمد و حساب نمايد روزى ميدهد و اختيار تعين طروق بدست آوردن آنرا به انسان واگذار نموده که بطريقه حلال بدست مى آورد و يا حرام.

اما استعمال و صرف رزق و روزى براى مسلم روى هدفى بوده که انسان وجودش را تقويه و به عبادت پروردگارش پرداخته و فکر و ذکر نموده و در راه خداوند جل جلاله جد و جهد نمايد و خدمت مخلوق خدا را نمايد.

در غير آن مانند گاو و خر اگر به هربرگ و گياه خود و بيگانه دهن بيندازد و مانند حيوان درنده هرکه را بدرد و بخورد و چل و حيله بسازد، شکمش سير خواهد شد اما اينگونه خوراک عمل حيوانى بوده که مورد بازپرس از جانب پروردگار رزاق قرار خواهد گرفت.

انسان بايد آنچه را که خداوند نصيبش گردانيد قانع و براى بهبودى نصيبش دعا و راه هاى حلال درست و مثبت براى بدست آوردن رزق انتخاب وسعى نموده و براى آرزوهاى نفسى راه شيطانى و حيوانى را اختيار نکند در پهلوى بدست آوردن روزى حلال در رابطه به صرف طعام و آداب مربوط به آن پيامبر گرامى نيز ارشادات مفيدى نموده اند تا انسان با مراعات آن ماجور اجر و ثواب گرديده و نظم در زندگى و خوراکش بوجود آيد.

عن عمر بن ابى سلمة (رض) قال: کُنتغلاماً فى حجر رسول الله (ص) و کانت يدى تطيش فى الصحفة فقال: لى رسول الله (ص) ياغلام سم الله تعالى و کل يمينک و کل مما يليک).

متفق عليه بخارى ٥٣٧٦. مسلم ٢٠٢٢.

از عمر بن ابى سلمة (رض) روايت شده است که گفت: من پسرى نوجوان و تحت تربيت و پناه پيامبر (ص) بودم و هنگام خوردن غذا دستم در اطراف کاسه دور ميزد (از هر طرف لقمه بر ميداشتم) پيامبر (ص) به من فرمودند: (اى پسر! نام خدا را ببر و بادست راست بخور و از جلو دست خودت شروع کن) ،از آن بعد هميشه اين رسم غذا خوردن من بوده است.

بلى يکى از نعمت هاى خداوند برانسان اينست که برخلاف ديگر حيوانات عذا را بادست برداشته و بدهن ميبرد که بقيه زنده جان ها سر را براى غذا پائين به زمين مى برند.

خداوند انسان را عزت و وقار بخشيده بشرطيکه خود انسان آنرا مراعات کند، ويکى از خاصيت هاى انسان ها اينست که بشکل گروهى و دسته جمعى نيز غذا مى خورند، و خداوند در خوراک شان برکت مى اندازد برعکس حيوانات ديگر هرکه زور داشت مى خورد و ضعيف و ناتوان نظاره مى کند و يا کش و گير جنگ و جدل در زمان خوراک شان رخ ميدهد. اگر انسان در دايره هدايت برآيد و يا ادب خوردن و نوشيدن را مراعات نکند طبيعى است که از زمره انسان ها بر مى آيد که بايد انسان متوجه بوده و نظم و آداب خوردن را جداً مراعات نمايد.

آرى! بعضى ها در مجالس و خوراک هاى دسته جمعى و محافل عروسى خصوصاً در هوتل ها نظم وادب خوراک را مراعات نمى کنند وهوشيار به اصطلاح کسى است که چند بوتل نشابه را صرف و چندى ديگرى که متعلق برشخصهم سفره اش است در جيب و خربطه هاى مخصوص که از بيرون ديده نشود مى اندازند و يکىدو مرغ بريان شده را نيز از خوراک مردم نجات ميدهند. و بعداً کسانى که مؤدب و قانعهستند بنظر شان ساده و عقب مانده جلوه مى کند، و به گفته مردم اگر خوردى بردى واگر نه خوردى مردى.

در زمان خوراک هاى جمعى انسان بايدمتوجه دوستان و هم کاسه اش باشد طورى بخورد که از نزد خودش و به اندازه خودش و بهطرف مقابل متوجه باشد که در حق اش ظلم و يا هم کاسه اش گشنه نماند. رسول الله (ص)از هم چنين خوراک بنده مؤمن را منع فرموده اند.

از جيلة بن سحم روايت شده است کهگفت: سالى در زمان حکمرانى (ابن زبير) قحطى به ما رسيده، مقدارى خرما به ما دادندکه روزى باشد، در حالى که ما مشغول خوردن بوديم، عبدالله بن عمر از کنار ما مىگذشت و مى گفت: دو تا دوتا نخوريد، زيرا پيامبر (ص‌) از دوتا دوتا خوردن خرما منعفرموده اند، سپس (ابن عمر) گفت: مگر اين که شخص خورنده از برادر (همراه) اجازهبگيرد. متفق عليه بخارى ٢٤٥٥ ، مسلم ٢٠٤٥.

در خوردن جمعى برکت است اما انسانبايد آداب آنرا مراعات کند، که در ابتداء ذکر نام الله جل جلاله را نموده و اللهجل جلاله در آن برکت مى اندازد و همه سير مى شود عده يى ديگرى نيز ديده مى شود کهدر وسط کاسه و قاب دست مى زند و زمانيکه لقمه دردهان نمود خصوصاً که برنج و يا شبهآن باشد باقى مانده لقمه را از يک متر بالا بطرف کاسه شورانده پرتاب و تک مى زند وبراى هم شريکان کاسه زير دهنى خود را پاش ميدهد که باعث دل ملولى بقيه دوستان وکاسه شريک خويش گرديده و ايشان به نسبت بدخوراکى اين شخص دست از کاسه و خوراککشيده و گشنه مى مانند.

پيامبر صلى الله عليه وسلم مىفرمايد: از عبدالله بن عباس (رض) روايت شده است که پيامبر (ص) فرمودند برکت در وسطغذا نازل مى شود، پس از دو طرفش بخوريد و از وسط آن نخوريد) ابو داود ٣٧٧٢ و ترمذى١٨٠٦ از ابوقتاده (رض) روايت شده است که پيامبر (ص) ازين که در ظرف تنفس شود (يعنىدر خود ظرف تنفس و در آن دميده شود) نهى فرموده اند متفق عليه بخارى ٢٥٦٣٠ ،

بلى انسان بايد غذا را به ترتيببخورد که تمام غذا دست خورده نگرديده و باقيات لقمه دهن خويش را برکاسه و پيالهنريخته و ادب و خاطر همه را در نظر بگيرد و بد غذا نخورد.

عده ديگرى نيز ميباشد که از غذا عيبجويى ميکند که اين کار نيز خلاف سنت پيامبر بوده بلکه طريقه سنت آنست که تعريف اشنمايند زيرا شخص نان ده و يا نان پز به اندازه توان خويش و مواد دست داشته واندازه قدرتش که مسير بوده پيش کش مى نمايد. اينکه اشتهاى توبه آن مى آيد و نمىآيد چه بايد کرد. درين رابطه از ابوهريره (رض) روايت شده است که گفت: پيامبر (ص)هرگز از غذايى عيبجوى نکرد، اگر دوست ميداشت، آن را مى خورد و اگر از آن خوشش نمىآمد، آن را ترک مى کرد و نمى خورد) متفق عليه بخارى ٥٤٠٩ مسلم ٢٠٦٤.

و عده ديگرى نيز در جامعه ميباشد کهفقط آدرس محافل غم و شادى را از دکان ظروف کرايى گرفته خواسته و نخواسته براىخوراک مفت در چکر اند بدون اينکه دعوت شده باشند و يا حالت و کميت و اندازه غذادهنده را در نظر بگيرند و شخص داعى را سراسيمه نموده و با کمبود مواد تعين شده ازقبل با سنجش مدعيون و اندازه توان شان با مشکل مواجه ميکنند، وپشت دراز مهمانانناخواسته پر ميگردد.

از ابومسعود بدرى (رض) روايت شدهاست که گفت: مردى پيامبر (ص) را به همراه چار نفر ديگر به غذايى که براى او درستکرده بود، دعوت کرد و مردى (بدون دعوت) بدنبال ايشان رفت و ملحق شد و وقتى به جلودر رسيد، پيامبر (ص) به مرد ميزبان فرمودند:

(اين مرد بهدنبال ما آمده است، اگر بخواهى به او اجازه بدهى اجازه ميدهى، و اگر بگويى کهبرگردد باز مى گردد) صاحب خانه عرض کرد: خير، به او اجازه ميدهم اى رسول خدا!

متفق عليه . بخارى ٥٤٣٤. مسلم ٢٠٣٦.

از خداوند براى خود و همه مسلمانانادب و هدايت خواسته و خداوند جل جلاله ما را از نعمت ادب خصوصاً ادب طعام خوردن بىنصيب نگرداند.

آمين.

نظرات   

 
0 #5 ช่างถ่ 1394-06-07 06:17
Hi there, just wanted to tell you, I enjoyed this blog
post. It was funny. Keep on posting!
بازگو کردن
 
 
0 #4 دستگاه اری 1394-03-26 18:22
Hi - دستگاه
کانال روباز شيب‌پذير (فلوم): http://pasmfg.com/products/fluid-mechanics , I do believe this is an excellent web site.
I stumbledupon it ;) I'm going to come back once again since i have bookmarked it.
Money and freedom is the greatest way to change
- دستگاه
محاسبه افت فشار و ضريب اصطکاک در لوله: http://pasmfg.com/products/fluid-mechanics
, may you be rich and continue to help other people - دستگاه کانال روباز شيب‌پذير (فلوم): http://pasmfg.com/products/fluid-mechanics .
بازگو کردن
 
 
0 #3 ایرانسل 1394-03-15 16:56
It's perfect time to make some plans for the future and it
is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or
tips. Perhaps you can write next articles referring to this
article. I desire to read more things about it - شارژ ايرانسل: http://charge-0098.ir !
بازگو کردن
 
 
0 #2 شارژ همراه 1394-03-12 14:45
I really like it when folks get together and share ideas.
Great site - خريد شارژايرانسل: http://charge-0098.ir , keep it up - شارژ
ايرانسل: http://charge-0098.ir !
بازگو کردن
 
 
0 #1 تست خستگی ص 1394-03-08 18:44
I really like it when folks get together and share opinions.
Great site - نمونه‌بردار(سمپ لر) فولاد: http://www.pasmfg.com , stick with it - فندق‌شکن: http://www.pasmfg.com !
بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر


Meddelande till Afghanan نامه ارسال نماید

From (email)
عنوان
پیغام
Bilaga
 یک کاپی را به خودم ارسال کن
   
 
در بارۀ انجمن کلتوری افغانها در سویدن
افتتاح مكتب تابستانی انجمن كلتوری افغانها
د افغانانو د جامع جومات د پرانستللو خبرتیا
کتب، مواد و پروگرامهای درسی پښتو و دری
د قرآن مجید تلاوت او ترجمه په مختلفو ژبو
احکام مریض در رمضان

بخشی از ویدیو کلیپ های مراسم ادای حج
کتاب رهنمای حج فارسی
Clocks ساعت
Calendar ، سالنامه ، جنتری ، کلیز
May 2017
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031